Vedtægter

Brug Folkeskolens vedtægter pr. marts 2017

§ 1 NAVN

1.1         Foreningens aktiviteter henvender sig til forældre til nuværende og kommende skolebørn.

1.2         Foreningens navn er Brug Folkekolen. Foreningen består af lokale netværk af kommende og nuværende forældre i folkeskolen.

1.3         Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.4         Foreningens adresse er: Søllerødgade 33, 2200 Købehnavn N.

1.5         Forenings sekretariatsfunktion varetages p.t. af Projekt NOITARGETNI – Omvendt INTEGRATION, Søllerødgade 33, 2200 Købehnavn N.

§ 2 FORMÅL

2.1         At styrke tilliden til lokale folkeskoler i områder, der er befolkningsmæssigt mangfoldige økonomisk, socialt og etnisk, og/el. hvor folkeskolerne er under pres.

2.2         At udgøre et forum, hvori spørgsmål af fælles betydning for forældre til kommende og nuværende skolebørn kan drøftes.

2.3         At arbejde for at et stigende antal af forældre vælger folkeskolen til deres børn – således at et øget antal lokale folkeskoler tilvælges aktivt.

2.4         At bidrage til et forældresamarbejde, der sætter fokus på folkeskolens rolle i lokalsamfundet og lokalsamfundets rolle i folkeskolen.

2.5         At arbejde for at fremme forældres og lokale beboeres deltagelse i udviklingen af folkeskolerne.

2.6         At påvirke det politiske niveau/forvaltningen til at skabe rammer, der aktivt modvirker segregering i folkeskolen.

2.7         At støtte lokale, frivillige aktiviteter gennem sekretariatshjælp og sparring fra frivillige og ansatte i Brug Folkeskolen.

§ 3 MEDLEMMER

3.1         Foreningens aktiviteter henvender sig til forældre til nuværende og kommende skolebørn.

3.2         Alle forældre til nuværende og kommende skolebørn, der kan tilslutte sig forenings formål kan være medlem. Kontingentet udgør pt. 0,- kr.

3.3         Forældreforeningen Brug Folkeskolen arbejder for, at så mange skolebestyrelser som muligt er repræsenteret i foreningen.

§ 4 BANKFORBINDELSE

4.1         Foreningens konto er pt. placeret i Nordea, Nørrebrogade 180, 2200 København N. Kasserer og formand er tegningsberettiget til kontoen. Én af disse underskrifter er tilstrækkeligt til at benytte kontoen. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere vilkår for denne bemyndigelse, herunder en bagatelgrænse, der angiver grænsen for sager, der kræver bestyrelsens godkendelse.

§ 5 GENERALFORSAMLING

5.1         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2         Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og i lokale og landsdækkende medier, som læses af foreningens målgruppe.

5.3         Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer hemmelig afstemning.

5.4         Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af § 2 og § 9, der kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

5.5         Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens årsberetning
 5. Årsregnskab
 6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Fremlæggelse af aktivitetsplan
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter
 11. Valg af revisorer
 12. Eventuelt

5.6         Formandens beretning og revideret regnskab godkendes af generalforsamlingen.

5.7         Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

5.8         Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom.

§ 6 BESTYRELSEN

6.1         Bestyrelsen vælges på generalforsamling for 1 år ad gangen.

6.2         Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer. Ved lige antal medlemmer i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælges, så der er så bred en repræsentation som muligt, hvad angår etnisk, social og økonomisk baggrund, samt i forhold til de lokalområder, hvor Brug Folkeskolen arbejder.

6.3         Genvalg kan finde sted.

6.4         Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5         Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (i samarbejde med sekretariatet) i dennes fravær næstformanden og afholdes mindst 4 gange per år. Bestyrelsesmøde kan begæres indkaldt af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

6.6         Bestyrelsen udarbejder – i samarbejde med sekretariatet – et årshjul indeholdende de væsentligste aktiviteter og fokuspunkter for et år ad gangen. Det løbende strategiske arbejde med at udvikle BF sker i et tæt samarbejde med de ansatte i sekretariatet. Sekretariatet tilrettelægger og udfører aktiviteterne i et tæt samarbejde med lokale, aktive forældre. Bestyrelsen repræsenterer sammen med de ansatte i sekretariatet BF udadtil. Det er bestyrelsens ansvar at følge med i arbejdet i sekretariatet og stille sig til rådighed for sparring med de ansatte. Det er bestyrelsens ansvar sammen med sekretariatet at indkalde til og afvikle den årlige generalforsamling i BF. Bestyrelsen kommer i den forbindelse med forslag til fokuspunkter til årshjulet – herunder nedsættelse af arbejdsgrupper.

§ 7 REGNSKAB

7.1          Regnskabsåret løber fra generalforsamling til generalforsamling.

7.2         Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

7.3         Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 8 FORPLIGTELSER

8.1         For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue.

8.2         Foreningen tegnes økonomisk ved kasserer og formand, eller i dennes fravær næstformand, i fællesskab (ved økonomiske dispositioner under 500,- kr. kræves dog kun underskrift af kassereren).

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING

9.1         Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

9.2         Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.

9.3         Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.