Vedtægter

Brug Folkeskolens vedtægter pr. 28. marts 2019

§ 1 NAVN

 1. Foreningens navn er Forældreforeningen Brug Folkeskolen. Foreningen består af kommende og nuværende forældre i folkeskolen. Brug Folkeskolen er en samfundsøkonomisk forening.
 2. Forældreforeningen Brug Folkeskolenhar ansat et sekretariatet, der støtter og faciliterer bestyrelsens og medlemmernes frivillige indsats. Da foreningen er afhængig af fondsmidler, varierer det, hvor mange ansatte, der er midler til.
 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
 4. Foreningens adresse er: Sorøgade 6, 2100 København Ø

§ 2 FORMÅL

 1. At styrke tilliden til den lokale folkeskole i områder, der er befolkningsmæssigt mangfoldige økonomisk, socialt og etnisk og/el. hvor folkeskolerne er under pres.
 2. At arbejde for at et stigende antal af forældre vælger folkeskolen til deres børn – således at et øget antal lokale folkeskoler tilvælges aktivt.
 3. At bidrage til et forældresamarbejde, der sætter fokus på folkeskolens rolle i lokalsamfundet og lokalsamfundets rolle i folkeskolen.
 4. At bidrage til at skabe rammer, der aktivt modvirker segregering i folkeskolen.

§ 3 MEDLEMMER

 1. Foreningens aktiviteter henvender sig til forældre til nuværende og kommende skolebørn.
 2. Alle forældre til nuværende og kommende skolebørn, der kan tilslutte sig foreningens formål og som aktivt bidrager til foreningens formål kan være medlemmer. Foreningens medlemmer består således handlingsmedlemmer.
 3. Forældreforeningen Brug Folkeskolen arbejder for at så mange skolebestyrelser som muligt er repræsenteret i foreningen.

§ 4 BANKFORBINDELSE

 1. Foreningens konto er pt. placeret i Merkur. Kasserer og formand er tegningsberettiget til kontoen. Én af disse underskrifter er tilstrækkeligt til at benytte kontoen. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere vilkår for denne bemyndigelse, herunder en bagatelgrænse, der angiver grænsen for sager, der kræver bestyrelsens godkendelse.

§ 5 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden samt i lokale medier, som læses af foreningens målgruppe.
 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer hemmelig afstemning.
 4. Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af § 2 og § 9, der kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 5. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
 6. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens årsberetning
  5. Årsregnskab
  6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
  7. Indkomne forslag
  8. Forslag til vedtægtsændringer
  10. Valg af bestyrelse og suppleanter
  11. Valg af revisorer
  12. Eventuelt
 7. Formandens beretning og revideret regnskab godkendes af generalforsamlingen.
 8. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom.
 10. Referat af generalforsamlingen lægges på foreningens hjemmeside.

§ 6 BESTYRELSEN

 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Ved lige antal medlemmer i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælges, så der er så bred en repræsentation som muligt hvad angår etnisk, social og økonomisk baggrund, samt i forhold til de lokalområder, hvor Brug Folkeskolen arbejder.
 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen. Det sikres, at halvdelen er på valg hvert andet år. Ligesom formand og næstformand ikke er på valg i samme år.
 3. Genvalg kan finde sted.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.
 5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (i samarbejde med sekretariatet) i dennes fravær næstformanden og afholdes mindst 4 gange per år. Bestyrelsesmøde kan begæres indkaldt af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.
 6. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem søger ansættelse i sekretariatet udtræder man øjeblikkeligt af bestyrelsen og kan tidligst indtræde igen ved næstkommende generalforsamling.

§ 7 REGNSKAB

 1. Regnskabsåret løber fra generalforsamling til generalforsamling.
 2. Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.
 3. Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 8 FORPLIGTELSER

 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue.
 2. Foreningen tegnes økonomisk ved kasserer og formand, eller i dennes fravær næstformand, i fællesskab (ved økonomiske dispositioner under 500,- kr. kræves dog kun underskrift af kassereren).

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING

 1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.
 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.
 3. Ved opløsning af foreningen skal foreningens overskydne midler overdrages til almennyttige formål. Bestyrelsen beslutter, hvilke formål midler i så fald skal tilgå.